Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Mẫu đơn đăng ký học chứng chỉ môi giới bất động sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
                      --------------
      ……, ngày……tháng……năm……
                                                                 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 
Kính gửi: Sở Xây dựng  Hà Nội
 
1. Họ và tên (chữ in hoa):.........................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh : .......................................................................................
3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc Tịch :.....................................
5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ................................
ngày cấp :.....................................................nơi cấp :.............................................
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết) : ..........................................................
.............................................................................................................................
7. Số điện thoại để liên hệ : di động :.................................... cố định :........................
email : ............................................... website :.....................................................
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ...........................................................................
Địa chỉ : ................................................................................Điện thoại :................
9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực) :
- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới  bất động sản :
Do cơ sở đào tạo ..................................................................cấp ngày :..............
Khoá học tổ chức từ ngày ....................................... đến ngày ...........................
10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : ....................................................................
Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :
- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; chấp hành án phạt tù.
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan


Xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú

 
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)chung-chi-moi-gioi-bds

Đăng ký qua email