Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật

 Hồ sơ xin cấp chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

- 2 bản sao bằng đại học tốt nghiệp photo công chứng.
- 2 bản sao chứng minh thư nhân dân photo công chứng.
- 4 ảnh 3x4.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực thiết kế hạ tầng kỹ thuật xin cấp.

Yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật

- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
- Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

chung-chi-thiet-ke-ha-tang-ky-thuat

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 12/BXD, các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993; Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000; Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng, khi hết hạn sử dụng ghi trong chứng chỉ hành nghề, nếu cá nhân muốn tiếp tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thì hồ sơ và trình tự, thủ tục được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 12/BXD.

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 của Thông tư 12/BXD, đối với trường hợp chứng chỉ được cấp lại khi hết hạn thì nội dung hành nghề và thời hạn của chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới có nghĩa là các nội dung hành nghề phải căn cứ theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư 12/BXD.
Trong quá trình xét cấp lại chứng chỉ hành nghề, nếu phát hiện có những bất hợp lý, Hội đồng tư vấn yêu cầu cá nhân có chứng chỉ hành nghề giải trình, bổ sung tài liệu chứng minh sự hợp lý của chứng chỉ hành nghề đã được cấp. Nếu không đủ căn cứ để chứng minh thì Hội đồng tư vấn căn cứ những tài liệu hợp lý có trong hồ sơ và đối chiếu với các quy định tại Thông tư 12/BXD để xác định nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề cấp lại cho cá nhân đó.

Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp để xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật đối với các cá nhân là tổng thời gian cá nhân chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Đăng ký qua email