Danh mục khóa học

Fanpage

Văn bản pháp luật

Dịch vụ đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc
Văn bản pháp luật 1

Điều kiện thi cấp chứng chỉ đấu thầu

Đối tượng nào cần phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Theo Luật Đấu thầu (Điều 16 Khoản 2) và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (Điều 35 Khoản 7), từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định các hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá các hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu và ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Để làm rõ hơn, văn bản số VB2683 quy định rõ ràng rằng, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc trên phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Để có được chứng chỉ hành nghề này, cá nhân phải tham gia kỳ thi sát hạch và đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Khoản 4, Điều 13 của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, liên quan đến các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng về đấu thầu.

Nhóm đối tượng 1: Các cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp (BQLDA) bao gồm các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các BQLDA được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp. Những cá nhân này chuyên trách trong việc quản lý dự án, không được phép kiêm nhiệm công việc cho các dự án khác hoặc cho các dự án liên quan đến dự án hiện tại.

Nhóm đối tượng 2: Các cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu và đơn vị tư vấn đấu thầu là những người hoạt động chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu.

Nhóm đối tượng 3: các cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách, đó là các cơ quan, tổ chức được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan hoặc tổ chức mình và hoạt động mua sắm này mang tính thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, các cá nhân này không được tham gia trực tiếp vào các công việc liên quan đến đấu thầu mà được quy định tại Khoản 7, Điều 35 của TT03, trừ khi hoạt động này chỉ là hoạt động kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không phải là hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.
 
Cá nhân được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
1. Điều kiện chung
a) Có chứng chỉ đấu thầu cơ bản;
b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo hành nghề hoạt động đấu thầu;
c) Tốt nghiệp đại học trở lên;
d) Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này;
e) Nộp lệ phí thi theo quy định.
chung-chi-dau-thau

2. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn:

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa:

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.

4. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
a)  Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
5. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:
a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.

6. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuốc:

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

a)   Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu 03 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất.
 Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu tương ứng với lĩnh vực đó.       

Đăng ký qua email